Mokinių taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno Žaliakalnio progimnazijos

direktoriaus

2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-36

  

KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS

MOKINIŲ TAISYKLĖS 

1.1.Mokiniai turi teisę:

1.1.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.1.2. mokytis pagarba pagrįstoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;

1.1.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, ugdymo planą;

1.1.4. reikšti savo nuomonę;

1.1.5. gauti informaciją apie savo ugdymosi rezultatus, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys, kėlimas į aukštesnę klasę ar šalinimas iš mokyklos;

1.1.6. gauti socialinę, psichologinę ir specialią pagalbą;

1.1.7. dalyvauti progimnazijos savivaldoje nustatyta tvarka;

1.1.8. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams;

1.1.9. atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;

1.1.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

1.2. Mokiniai privalo:

1.2.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, pamokose turėti  reikalingas mokymosi priemones, progimnazijoje dėvėti švarią ir tvarkingą mokyklinę uniformą : tamsiai raudonos  spalvos uniforminius  švarkus ir tamsios spalvos  kelnes (berniukai/vaikinai) tamsios spalvos sijonus, kelnes (mergaitės/merginos). Po švarkeliu dėvėti vienspalvius marškinėlius, palaidinę ar golfą.

1.2.2. uoliai lankyti pamokas, kitus užsiėmimus, nuolat ruošti namų darbus;

1.2.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, progimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;

1.2.4. laikytis viešosios tvarkos, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų renginių metu progimnazijoje ir už jos ribų;

1.2.5. lankyti kiekvieną pamoką, praleidus pamokas (iki 3-ų dienų) atnešti tėvų (globėjų) parašytą pateisinimą, o praleidus daugiau nei 3 dienų pamokas - medicinos ar kitos įstaigos pažymą;

1.2.6. jei, mokiniui nebuvus mokykloje, klasė rašė kontrolinį darbą, mokinys privalo susitarti su mokytoju ir individualiai paskirtu laiku jį parašyti;

1.2.7. savavališkai nepasišalinti iš pamokų, jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti - gauti klasės vadovo ar budinčio administracijos atstovo leidimą;

1.2.8. pertraukų metu būti progimnazijos koridoriuje, žaisti progimnazijos kieme, reaguoti į budinčiųjų pastabas;

1.2.9. tausoti ir saugoti progimnazijos vadovėlius, inventorių, kitą turtą ir atlyginti už progimnazijos sugadintą turtą visą kainą bei padengti kitus nuostolius, kurie atsirado dėl neteisėto moksleivio elgesio;

1.2.10. dalyvauti talkose, tvarkant progimnaziją, jos aplinką bei mokyklai priskirtas teritorijas;

1.2.11. savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose progimnazijos patalpose laikyti švarią ir tvarkingą;

1.2.12. budėti klasėje nurodytu laiku, tvarkingai atlikti budinčiojo pareigas;

1.2.13. atleistas nuo kūno kultūros pamokų mokinys privalo stebėti pamoką;

1.2.14. išjungti mobiliuosius telefonus pamokų ir renginių metu.

1.2.15. saugoti savo vertingus daiktus (mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, pinigus ir kt.). Renginių, kūno kultūros pamokų metu laikyti juos savo rakinamoje spintelėje.

1.2.16. iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 15 d. pristatyti į progimnaziją medicininę pažymą.

13. Mokiniams draudžiama:

1.3.1. į pamokas ateiti vilkint sportine apranga ar viršutiniais drabužiais (striukėmis, paltais ir pan.);

1.3.2. rūkyti, vartoti ar platinti alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas progimnazijoje ir už jos ribų;

1.3.3. atsivesti pašalinius asmenis (nesimokančius, nedirbančius progimnazijoje) į progimnaziją, į renginius be klasės vadovo ar progimnazijos vadovybės leidimo;

1.3.4. atsinešti į progimnaziją ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir pan.), sprogstamąsias medžiagas, pirotechnines priemones ar kitus daiktus keliančius pavojų aplinkiniams arba galėtų sugadinti mokyklos turtą;

1.3.5. lošti azartinius žaidimus, smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius;

1.3.6. savavališkai išeiti iš progimnazijos teritorijos, pasišalinti iš pamokų;

1.3.7. pamokų ir renginių metu kramtyti gumą, naudotis mobiliais telefonais.

 

Papildoma informacija